Påverkansmål och politiska riktlinjer

Finlands studentkårers förbunds politiska policydokument

Policydokumentet är förbundets viktigaste dokument. Det är grunden för den intressebevakning som vår styrelse och våra anställda utför. Policydokumentet definierar vår studentrörelses politiska riktlinjer.

Policydokument (2019)

Det som står i det förbinder styrelsen och de anställda. Policydokumentet är i kraft tills vidare. Styrelsen eller medlemskårerna kan ta initiativ till att ändra policyn.

Vi har grupperat de viktigaste frågorna för FSF:s påverkansarbete under tre teman: universitetet, samhället och universitetsstuderanden.

VÅRA VÄRDERINGAR

De viktigaste frågorna för FSF är bildning, föregångarskap, internationalism och jämlikhet. De här värderingarna utgör en stabil grund för vår verksamhet och är de som såväl det dagliga arbetet som mer långsiktig intressebevakning bygger på.

FSF

 • talar passionerat för bildning.
 • är en modig föregångare.
 • arbetar för vidsträckt internationalisering.
 • står upp för jämlikhet.

SAMHÄLLET

Avsnittet om samhälle omfattar våra ståndpunkter

 • om Finland som välfärdsstat,
 • välfärdsstatens skyddsnät,
 • det moderna arbetslivet samt
 • kommunen för studerande.

Finland som välfärdsstat

 • utgår från en omfattande socialförsäkring och offentligt finansierade tjänster.
 • finansieras genom ett rättvist beskattningssystem som styr mot en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar produktion och konsumtion.
 • värdesätter internationalism och mångkulturalism.
 • är en aktiv del av den Europeiska unionen.

Välfärdsstatens skyddsnät

 • utgår från rättvisa mellan generationer.
 • En individuell, enkel basinkomst utan krav på motprestation och som är tillräcklig för ett människovärdigt liv.
 • Ett rättvist och hållbart pensionssystem.

Det moderna arbetslivet

 • är inspirerande, betydelsefullt och flexibelt.
 • har lönejämlikhet som utångspunkt.
 • Det går att smidigt kombinera studier och jobb
 • Universiteten stöder aktivt mångsidigt studentföretagande.
 • Internationella studerandes möjligheter att få jobb i Finland förbättras.

Studerandes kommun, en levande kommun

 • satsar på bildning, utbildning och kultur.
 • Studerande är en betydelsefull och erkänd grupp som deltar i kommunernas beslutsfattande och stadsgemenskapen.
 • Kollektivtrafiken är förmånlig.
 • Landskapsreformen beaktar även studerande som användare av landskapens tjänster.

UNIVERSITETET

Avsnittet om universitetet omfattar vår syn på

 • det finländska bildningsuniversitetet,
 • utbildningsvägar och jämlikhet inom utbildning,
 • studentcentrerat lärande och studieförmåga samt
 • högskolesystemet och examina.

Det finländska bildningsuniversitetetär

 • autonomt, öppet, internationellt och producerar bildning.
 • deltar i den samhälleliga debatten.
 • är offentligt finansierat.
 • Studerande och universitetsanställda är representerade i universitetets förvaltning.

Utbildningsvägar och jämlikhet inom utbildning

 • ses som en helhet från småbarnspedagogik till fortbildning
 • stöder livslångt lärande.
 • främjar social rörlighet.Studentcentrerat lärande och studieförmåga
 • innebär att studerande har frihet och ansvar för sina egna studier samt studerandens ”arbetsförmåga”.
 • innebär satsningar på den undervisande personalens pedagogiska kompetens och på lärmiljöer.
 • är att stöda och handleda studerande samt ge respons.

Högskolesystemet och examina

 • består av universitet och yrkeshögskolor, vilka skiljer sig från varandra såväl i fråga om deras respektive lagstadgade uppgifter.
 • är högklassiga och internationellt erkända.
 • beaktar olika regionala kunskapsbehov och högskolornas egna profiler.
 • uppmuntrar till mobilitet och internationalism.
 • Utbildningen i Finland ska vara avgiftsfri för alla.

UNIVERSITETSSTUDERANDEN

Avsnittet om universitetsstuderanden berättar om våra ståndpunkter i fråga om

 • vettig inkomst för studerande,
 • studentluncher och måltidsstöd,
 • högklassigt och förmånligt studentboende samt
 • studerandehälsovården och SHVS.

Vettig inkomst för studerande

 • grundar sig ­ före ett basinkomstsystem införts ­ på ett tillräckligt studiestöd.
 • omfattar ett året-runt, individuellt stöd för boende, som motsvarar de reella utgifterna för boende.
 • beaktar flexibelt olika livssituationer och har ett försörjartillägg.
 • kan kompletteras med ett frivilligt studielån.

Studentluncher och måltidsstöd

 • möjliggör förmånliga måltider för alla studerande.
 • stöder folkhälsan och hållbar utveckling samt uppmuntrar till minskat intag av kött och minskat matsvinn.
 • är högklassig, hälsosam, förmånlig och mångsidig.

Högklassigt och förmånligt studentboende

 • Staten stöder byggandet av nya och grundrenoveringar av gamla studentbostäder.
 • Hyresnivån på studentbostäder ska hållas lägre än marknadspriserna.
 • Satsningar på kollektivt boende samt lättad reglering av bilplatser och planläggningskrav.
 • Internationella studerande bor i samma hur och på samma områden som finländska studerande.

Studerandehälsovård och SHVS

 • främjar studerandenas och studiegemenskapens hälsa och välbefinnande på ett holistiskt sätt.
 • Alla studerandehälsovård för grundexamenstuderande samt internationella utbytesstuderande som är medlemmar av studentkåren ordnas via SHVS.
 • SHVS är en del av det offentligt finansierade hälsovårdssystemet.
 • SHVS erbjuder en högklassig tjänstehelhet som inkluderar tjänster inom allmän hälsa, oral hälsa och psykisk hälsa.