Vaikut­tamis­tavoit­teet ja poliit­tiset lin­jat

Suomen ylioppilaskuntien liiton poliittinen linjapaperi

Linjapaperi on liittomme tärkein asiakirja, jonka perusteella hallituksemme ja työntekijämme tekevät edunvalvontatyötä. Se määrittelee ylioppilasliikkeen poliittiset linjat.

Linjapaperi sitoo liiton hallituksen ja työntekijöiden työtä. Se on voimassa toistaiseksi, ja sitä voidaan muuttaa liittokokouksessa joko hallituksen tai jäsenjärjestöjen esityksestä.

SYL:n vaikuttamistyön kannalta olennaisimmat asiat ovat ryhmiteltyinä kolmeen teemaan: yliopisto, yhteiskunta ja ylioppilas.

Linjapaperi on kokonaisuudessaan luettavissa alla olevasta tiedostosta.

Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry:n linjapaperi hyväksytty 2019

ARVOT

SYL:lle tärkeimpiä asioita ovat sivistys, edelläkävijyys, kansainvälisyys ja yhdenvertaisuus. Nämä arvot muodostavat toiminnallemme vankan pohjan, jolle sekä päivittäinen työ ja päätöksenteko että pidemmän aikavälin edunvalvontatyö perustuvat.

SYL on

 •        intohimoinen sivistyksen puolestapuhuja
 •        rohkea edelläkävijä.
 •        laaja-alaisen kansainvälisyyden edistäjä.
 •        yhdenvertaisuuden puolustaja.

  YHTEISKUNTA

Yhteiskunta -osio pitää sisällään linjamme

 • Suomalaisesta hyvinvointivaltiosta,
 • Hyvinvointivaltion turvaverkoista,
 • Nykyajan työelämästä sekä
 • Opiskelijan kunnasta.

  Suomalainen hyvinvointivaltio

 • Perustuu kattavaan sosiaalivakuutukseen ja julkisrahoitteisiin palveluihin.
 • Rahoitetaan oikeudenmukaisella verotusjärjestelmällä, joka ohjaa sosiaalisesti, taloudellisesti ja ympäristön kannalta kestävään tuotantoon ja kulutukseen.
 • Arvostaa kansainvälisyyttä ja monikulttuurisuutta.
 • On osa aktiivinen Euroopan unionia.

  Hyvinvointivaltion turvaverkot

 • Perustuvat sukupolvien väliselle oikeudenmukaisuudelle.
 • Yksilökohtainen, vastikkeeton, yksinkertainen ja ihmisarvoiseen elämään riittävä perustulo.
 • Oikeudenmukainen ja kestävä eläkejärjestelmä.

  Nykyajan työelämä

 • On innostavaa, merkityksellistä ja joustavaa.
 • Perustuu palkkatasa-arvoon.
 • Opintojen ja työelämän yhdistäminen on sujuvaa.
 • Yliopistot tukevat aktiivisesti monipuolista opiskelijayrittäjyyttä.
 • Kansainvälisten opiskelijoiden mahdollisuuksia työllistyä Suomeen parannetaan.

  Opiskelijan kunta, elävä kunta

 • Panostaa sivistykseen, koulutukseen ja kulttuuriin.
 • Opiskelijat ovat merkittävä ja tunnustettu osallistujajoukko kuntien päätöksenteossa sekä kaupunkiyhteisössä.
 • Joukkoliikenne on edullista.
 • Maakuntauudistuksessa huomioidaan myös opiskelijat maakunnan palveluiden käyttäjinä.

  YLIOPISTO

Yliopisto-osio sisältää näkemyksemme

 • Suomalaisesta sivistysyliopistosta,
 • Koulutuspolusta ja koulutuksellisesta tasa-arvosta,
 • Opiskelijakeskeisestä oppimisesta ja opiskelukyvystä sekä
 • Korkeakoulujärjestelmästä ja tutkinnoista.

  Suomalainen sivistysyliopisto

 • On autonominen, avoin, kansainvälinen ja tuottaa sivistystä.
 • Osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun.
 • On julkisesti rahoitettu.
 • Opiskelijat ja yliopiston henkilökunta ovat edustettuna yliopiston hallinnossa.

  Koulutuspolku ja koulutuksellinen tasa-arvo

 • Hahmotetaan kokonaisuutena varhaiskasvatuksesta täydennyskoulutukseen saakka.
 • Tukee elinikäistä oppimista.
 • Edistää sosiaalista liikkuvuutta.

  Opiskelijakeskeinen oppiminen ja opiskelukyky

 • Tarkoittaa opiskelijan vapautta ja vastuuta omista opinnoistaan sekä opiskelijan ”työkykyä”.
 • Tarkoittaa panostamista opetushenkilökunnan pedagogiseen osaamiseen ja oppimisympäristöihin.
 • On opiskelijoiden tukemista, ohjaamista ja palautteen antamista.

  Korkeakoulujärjestelmä ja tutkinnot

 • Muodostuu yliopistoista ja ammattikorkeakouluista, jotka eroavat toisistaan lakisääteisten tehtäviensä kautta.
 • Ovat laadukkaita ja kansainvälisesti tunnustettuja.
 • Huomioivat alueiden eri osaamistarpeet ja korkeakoulujen omat profiilit.
 • Kannustavat liikkuvuuteen ja kansainvälisyyteen.
 • Koulutuksen on oltava Suomessa maksutonta kaikille.

  YLIOPPILAS

Ylioppilas -osio kertoo linjamme

 • Opiskelijan järkevästä toimeentulosta,
 • Opiskelijaruokailusta ja ateriatuesta,
 • Laadukkaasta ja kohtuuhintaisesta opiskelija-asumisesta sekä
 • Opiskeluterveydenhuollosta ja YTHS:stä.

  Opiskelijan järkevä toimeentulo

 • Perustuu ennen perustulojärjestelmään siirtymistä riittävään opintotukeen.
 • Sisältää ympärivuotisen, yksilökohtaisen asumisen tuen, joka vastaa reaalisia asumiskustannuksia.
 • Huomioi joustavasti erilaiset elämäntilanteet ja sisältää huoltajakorotuksen.
 • Täydentyy vapaavalintaisella opintolainalla.

  Opiskelijaruokailu ja ateriatuki

 • Mahdollistaa edullisen ruokailun kaikille opiskelijoille.
 • Tukee kansanterveyttä ja kestävää kehitystä, ja kannustaa lihansyönnin sekä ruokahävikin vähentämiseen.
 • On laadukasta, terveellistä, edullista ja monipuolista.

  Laadukasta ja kohtuuhintaista opiskelija-asumista

 • Valtio tukee opiskelija-asuntojen rakentamista ja peruskorjaamista.
 • Opiskelija-asuntojen vuokratason tulee pysyä markkinahintoja alhaisempana.
 • Yhteisölliseen asumiseen panostetaan ja autopaikka- ja kaavoitusnormeja kevennetään.
 • Kansainväliset opiskelijat asuvat samoissa taloissa ja samoilla asuinalueilla kuin kotimaiset opiskelijat.

  Opiskeluterveydenhuolto ja YTHS

 • Edistävät opiskelijan ja opiskeluyhteisön terveyttä ja hyvinvointia kokonaisvaltaisesti.
 • Kaikkien korkeakoulujen perustutkinto-opiskelijoiden sekä ylioppilaskuntaan kuuluvien kansainvälisten vaihto-opiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon järjestää YTHS.
 • YTHS on osa julkisrahoitteista terveydenhuoltojärjestelmää.
 • YTHS tarjoaa laadukkaan palvelukokonaisuuden, joka sisältää yleisterveyden, suun terveyden sekä mielenterveyden palvelut.