Vammaiset opiskelijat eivät ole yhtenäinen ryhmä – maaseudulta vaikeampi ponnistaa korkeakouluun

Aikaisemmissa kehitysyhteistyöneuvottelukunnan blogeissa on esitelty Sambiassa toteutettava uusi kehitysyhteistyöprojekti, joka toteutetaan yhteistyössä paikallisen Vilole Image Productionsin kanssa. Projektin tavoitteena on parantaa vammaisten korkeakouluopiskelijoiden asemaa ja lisätä inkluusioita korkeakouluissa. Tässä tehtävässä on tärkeää huomioida, että vammaiset eivät ole yhtenäinen ryhmä, vaan henkilöiden taustat vaikuttavat merkittävästi opiskelumahdollisuuksiin. Vammaiset ovat keskimäärin vammattomia opiskelijoita heikommassa asemassa, mutta esimerkiksi maaseudulla asuvilla ja vammaisilla naisilla on vähemmän opiskelumahdollisuuksia korkeakouluissa kuin kaupungeissa asuvilla vammaisilla.

Tytöt ja naiset miehiä vaikeammassa asemassa

Vuonna 2015 julkaistu Zambian National Disability Survey -tutkimus valottaa tilannetta. Kyselytutkimukseen vastanneista vammaisista miehistä vain 12 prosenttia koki voineensa opiskella niin pitkälle kuin nämä olisivat halunneet. Vammaisten naisten kohdalla tämä luku oli alle kuusi prosenttia. Vammattomien henkilöiden kohdalla luvut ovat samansuuntaisia, ja kaiken kaikkiaan 85 prosenttia vastanneista koki, etteivät he pystyneet opiskelemaan riittävästi ja haluamalleen tasolle. 

Tilanne on lukujen valossa haastava. Tiedetään, että laadukas koulutus kaikille luo edellytykset yhteiskunnan oikeudenmukaiselle kasvulle sekä asenteiden muuttamiselle. Sambia on Suomen tavoin sitoutunut Yhdistyneiden kansakuntien (YK) Agenda 2030 -tavoitteeseen, jonka mukaan kaikille tulisi taata ”avoin, tasa-arvoinen ja laadukas koulutus sekä elinikäiset oppimismahdollisuudet”.

Toinen Agenda 2030 -tavoite, joka on tärkeässä asemassa sekä Suomen kehityspolitiikassa että Sambiassa toteutettavassa projektissa on ”saavuttaa sukupuolten välinen tasa-arvo sekä vahvistaa naisten ja tyttöjen oikeuksia ja mahdollisuuksia”. Tytöt ja naiset ovat usein heikommassa asemassa esimerkiksi vallitsevien asenteiden takia. 15 prosenttia naisista vastasi vuoden 2015 kyselytutkimuksessa, että heiltä oli suoraan kielletty pääsy korkeakouluopintoihin. Miesten kohdalla ei ollut vastausten perusteella samanlaista ilmiötä. Projektimme kiinnitetäänkin erityistä huomiota siihen, että projektin toimet saavuttavat myös naispuoliset opiskelijat korkeakouluissa.  

Sukupuolten välisen tasa-arvon saavuttamiseksi on tietenkin tehtävä paljon työtä ja tärkeä osa tässä työssä on mielipiteiden ja sisäisten arvojen muutos. Sambiassa toteutettava projektimme pyrkii omalta osaltaan tukemaan tätä kehitystä.

Maaseudulta on vaikeampi ponnistaa korkeakouluun

Agenda 2030 -tavoitteiden keskiössä on äärimmäisen köyhyyden poistaminen maailmasta. Köyhyys aiheuttaa useita haasteita paremman ja ihmisarvoisen elintason saavuttamiselle. Esimerkiksi koulupolku voi päättyä liian aikaisin, jos lasta tai nuorta tarvitaan avuksi perheen elättämisessä tai koulunkäynnin kustannukset ovat liian korkeita. Erityisesti maaseudulla on yleistä, että perheen työt vaativat paljon työvoimaa, jolloin korkeakouluun ja kaupunkiin lähteminen on haastavaa.

Agenda 2030-koulutustavoite tähtää kaikille tasa-arvoisiin mahdollisuuksiin osallistua koulunkäyntiin. Tavoitteen saavuttamista hankaloittaa edellä mainittujen tekijöiden vuoksi myös kielteiset asenteet vammaisia opiskelijoita kohtaan sekä alueellinen eriarvoisuus. Vuoden 2015 kyselytutkimukseen vastanneista vammaisista henkilöistä noin 19 prosenttia oli osallistunut korkeakouluopintoihin, mutta maaseudulla asuvien kohdalla luku romahti neljään prosenttiin. 

Maaseudun ja kaupunkien välisiä eroja on vaikea poistaa täysin, koska resursseja ja korkeakouluja on rajoitetusti. Saavutettavuuden ja tasa-arvoisuuden kannalta on kuitenkin tärkeää pitää mielessä vähintään se, ettei kaikkea tukea keskitetä pääkaupunkiin vaan maakuntien kaupungit saavat myös oman osansa tuesta. Työmme Sambiassa keskittyykin myös pääkaupunki Lusakan ulkopuolelle, jotta voimme madaltaa pienissä kaupungeissa asuvien vammaisten nuorten kynnystä aloittaa opiskelu.

Hatim Snidate
SYLin kehitysyhteistyöneuvottelukunnan jäsen

Uusimmat julkaisut

Katso lisää
Syl contact us SYL LOGO
Kysymyksiä? Ota yhteyttä!
Olemme opiskelijaelämän asiantuntijat palveluksessasi. Vastaamme mielellämme kaikkiin opiskelijoihin ja korkeakoulutukseen liittyviin ajankohtaisiin kysymyksiin.