SYLin ehdotus opintolainan kehittämisestä

Opintolainakanta on jatkanut nopeaa kasvuaan – tammikuussa 2024 se oli noussut jo 6,2 miljardiin euroon eli yli kaksinkertaiseksi vuoden 2017 opintotukileikkausten jälkeen. Korkojen nousun sekä lainakannan kasvun seurauksena opintolainojen korkoriskit ovat kasvaneet suuriksi, mikä vaikuttaa opiskelijoiden toimeentulon turvaan sekä täysipäiväisen opiskelun mahdollisuuksiin. Elokuussa 2024 opintolainan valtiontakauksen määrä tulee nousemaan 650 eurosta 850 euroon, eli lainapainotteisuus kasvaa entisestään. 

Korkoriski vaikuttaa merkittävästi opiskelijan toimeentulon turvaan ja opiskelumahdollisuuksiin. Opiskelijalla ei ole taloudellista mahdollisuutta vaikuttaa omaan velkataakkaan, sillä opintolaina kattaa tällä hetkellä 75 prosenttia opintotuesta. Monen opiskelijan on siis otettava lainaa ostaakseen ruokaa ja maksaakseen vuokransa.

SYL näkee, että opintolainojen turvallisuutta parannetaan kahdella seuraavalla toisiaan täydentävällä toimenpiteellä:

1. Opintolainoihin säädetään valtion tarjoama korkotuki

Opintotuen korot ovat nousseet tällä hetkellä jo 4,5 prosenttiin, jolloin opiskelija päätyy maksamaan korkokuluja useiden tuhansien eurojen edestä. Lisäksi opintojen aikana kertyvät opintolainan korot pääomitetaan osaksi lainaa, joka kasvattaa velkapottia entisestään. Opiskelija ei voi opintojensa aikana vaikuttaa opintolainan korkojen kertymiseen, minkä takia olisi kohtuullista, että valtio kantaa osittain korkoriskin.

SYL ehdottaa korkosuojaksi korkotukimallia, jonka mukaan valtio korvaa 70 prosenttia noin 3-4 prosentin tasolle sijoittuvan rajan ylittävästä korosta suoraan pankille. Korkotuki olisi voimassa samoin ajallisin ehdoin kuin opintotukilain mukainen opintolainan koron pääomitus, eli niinä lukukausina, jolloin opiskelija nostaa opintotukea sekä välittömästi tällaista lukukautta seuraavana lukukautena.

2. Korkoavustuksen ehtoja kehitetään

SYL näkee, että korkoavustusten ehtoja on parannettava, jotta se tarjoaa paremman suojan pienituloisille opintovelallisille, joilla on haasteita maksaa lainaa takaisin. Nykyisen korkoavustuksen tuloraja on esimerkiksi lapsettomalle on 1 589 euroa kuukaudessa ja kahden lapsen vanhemmalle 1 902 euroa kuukaudessa. Mikäli tuloraja ylittyy eurollakin, ei henkilö ole oikeutettu korkoavustukseen. Lainanhoitokulut voivat olla monia satoja euroja, jolloin ne voivat viedä ison osan tuloista.

Korkoavustusta on mahdollista saada tällä hetkellä viideksi korkokaudeksi eli puolivuotiskaudeksi. Osalla opiskelijoista lainanhoitokulujen maksu alkaa jo opintojen aikana ja vasta valmistuneella voi kestää löytää oman alan töitä. Tästä syystä korkoavustusta tulisi saada pidemmäksi aikaa.

SYL ehdottaa, että korkoavustuksen tulorajoja nostetaan nykyisestä 30-50 prosentilla. Avustuksen kestoa tulisi pidentää viidestä puolivuotiskaudesta kymmeneen. Hakemis- ja maksamiskäytäntöjä tulisi muuttaa niin, kokoavustus voitaisiin maksaa samanaikaisesti korkojen erääntymisen kanssa eikä takautuvasti puolivuosittain, kuten nykyisin. 

Yhdessä SYLin ehdotukset parantaisivat opintolainan turvallisuutta huomattavasti ja ehkäisisi opiskelijoiden velkaantumisen kierrettä.

Lisätietoja:

Aino Halinen
Hallituksen jäsen
044 906 5007
aino.halinen@syl.fi

Sonja Naalisvaara
Sosiaalipolitiikan asiantuntija
sonja.naalisvaara@syl.fi

Uusimmat julkaisut

Katso lisää
Syl contact us SYL LOGO
Kysymyksiä? Ota yhteyttä!
Olemme opiskelijaelämän asiantuntijat palveluksessasi. Vastaamme mielellämme kaikkiin opiskelijoihin ja korkeakoulutukseen liittyviin ajankohtaisiin kysymyksiin.