SYL lausui eduskunnan sivistysvaliokunnalle

Saimme lausuntopyynnön valtioneuvoston asetuksesta varhaiskasvatuksen sekä opetuksen ja koulutuksen järjestämisvelvollisuutta koskevista väliaikaisista rajoituksista. Annoimme lausuntomme sivistysvaliokunnalle tänään aamulla 18.3. Lausuimme seuraavaa:

Eduskunnan sivistysvaliokunnalle
Lausunto M 4/2020 vp Valtioneuvoston asetuksesta varhaiskasvatuksen sekä opetuksen ja koulutuksen järjestämisvelvollisuutta koskevista väliaikaisista rajoituksista

Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL kiittää mahdollisuudesta lausua ja esittää lausuntonaan kunnioittavimmin seuraavaa.

SYL kannattaa asetuksessa esitettyä 8 § säädöstä yliopistokoulutuksen järjestämisvelvollisuuden rajoituksista. 

SYL pitää erityisen tärkeänä, että muutoksista johtuvat viivästykset opintojen etenemisessä otetaan automaattisesti huomioon opiskeluoikeuden jatkamista koskevaa päätöstä tehtäessä. Yliopistojen opetusjärjestelyistä johtuvat muutokset eivät saa johtaa tilanteeseen, jossa opiskelijan oikeus opiskeluun vaarantuu. SYL pitää tärkeänä asiassa joustamista opiskelijan eduksi. SYL pitää hyvänä muistion kirjausta siitä, että kaikissa yliopistoissa opetus ja ohjaus järjestettäisiin lähiopetuksen sijaan mahdollisimman laajalti vaihtoehtoisilla tavoilla kuten etäopiskeluna, erilaisia digitaalisia oppimisympäristöjä ja -ratkaisuja sekä tarvittaessa itsenäistä opiskelua hyödyntäen. 

SYL haluaa huomauttaa, että uudet opetusjärjestelyt vaikuttavat läpileikkaavasti opiskelijoiden opintoihin, kuten harjoitteluihin ja kansainvälisten opiskelijoiden apurahoihin ja stipendeihin. Lisäksi opintojen viivästymisellä on vaikutuksia korkeakoulujen rahoitusmallin kautta tulevaan rahoitukseen.  

SYL edellyttää lisäksi, että vaikutukset opiskelijan toimeentuloon huomioidaan ja riittävä toimeentulo turvataan. Ohjeistus tuen jatkuvuudesta tulee antaa opiskelijoille. Opiskelijan opintojen venyessä on tärkeää, että toimeentulo turvataan. Opintoraha ja asumistuki eivät riitä välttämättömien elinkustannusten kattamiseen. Opintojen pitkittyessä opiskelija joutuu nostamaan lainaa välttämättömien elinkustannusten kattamiseksi. Myös lainan enimmäismäärä tulee vastaan. Tilanne on opiskelijan osalta epäoikeudenmukainen. Kenenkään toimeentulo ei tulisi olla riippuvainen velkarahasta etenkään, kun opintoja ei voi suorittaa normaalisti.

Opintolainahyvitykseen oikeuttavaa aikaa voidaan pidentää ainoastaan asepalveluksen, isyys-, äitiys- ja vanhempainraha- tai sairauspäivärahakauden perusteella. Tämän hetkinen laki ei anna joustovaraa Kelalle tapauksissa, joissa viivästyminen johtuu nykytilanteen kaltaisista laajemmista tekijöistä. Lainsäädäntöä tulee muuttaa siten, että myös muista ulkoisista tekijöistä johtuvat viiveet opinnoissa huomioidaan lainahyvityksessä. Epidemiasta tai poikkeusolojen toimista johtuvat viivästykset opinnoissa eivät saa evätä oikeutta lainahyvitykseen.

Perustelumuistion mukaan opintotuen enimmäisaikaa voidaan pidentää, jos enimmäistukiaika täyttyy. Valiokunnan on hyvä kirjata yksiselitteinen kanta mietintöönsä seuraavasti: “Etuuskäsittelyssä tulee olla ensisijainen oletus se, että enimmäisaikaa pidennetään, mikäli opinnot venyvät koronaepidemian aiheuttamista katkoksista johtuen suomalaisissa tai kansainvälisissä korkeakouluissa”.

Korkeakouluopintojen tukikuukausien määrä on liian vähäinen. Tukikuukausien määrää tulee lisätä. Enimmäistukiajan pidennys on rajallinen ja erityisen haastava 330 tai 360 op:n tutkinnoissa, joissa tukiajan pidentämistä ei käytännössä voida tehdä, koska enimmäistukiaika on jo nyt tutkintoon käytettävä tukikuukausien enimmäismäärä. Myös tilanteissa, joissa enimmäistukikuukausia on jo aiemmin pidennetty, on opiskelijalla riski pudota opintoetuuksien ulkopuolelle. HE 3/2019 kevensi opintojen edistymisen velvoitetta siten, että “hidastumisen hyväksyttävä syy voisi olla myös sairauteen rinnastettava muu opiskelukykyä heikentävä tekijä. Tällainen tekijä voisi olla muun muassa lukihäiriö”.

Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry

Tapio Hautamäki      Sonja Raitamäki

puheenjohtaja            pääsihteeri

Lisätietoja

Koulutuspolitiikan asiantuntija Ainomaija Rajoo, p. 041 515 2231, ainomaija.rajoo@syl.fi
Sosiaalipolitiikan asiantuntija Jani Sillanpää, p. 0400 787 006, jani.sillanpaa@syl.fi

Uusimmat julkaisut

Katso lisää
Syl contact us SYL LOGO
Kysymyksiä? Ota yhteyttä!
Olemme opiskelijaelämän asiantuntijat palveluksessasi. Vastaamme mielellämme kaikkiin opiskelijoihin ja korkeakoulutukseen liittyviin ajankohtaisiin kysymyksiin.