SYL lausui sosiaali- ja terveysvaliokunnalle hoitotakuusta ja YTHS:n resursoinnin huomioimisesta lain kiristyttyä

Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL jätti maanantaina 23.10.2023 eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle lausunnon hoitotakuun kiristämättä jättämisestä ja sen muuttamista koskien (HE 55/2023). Esitys koski tänä syksynä tiukentuneen 14 vuorokauden hoitotakuun jälkeen alun perin suunnitellusta 7 vuorokauden lisäkiristyksestä luopumista.

SYL painotti lausunnossaan kannattavansa vahvasti ennaltaehkäisyyn ja vahvistettuun perusterveydenhuoltoon painottuvaa terveydenhuoltoa ja olevansa huolissaan korkeakouluopiskelijoiden kokemista vaikeuksista saada hoitoa oikea-aikaisesti ennen ongelmien pitkittymistä.

SYL katsookin, että hoitotakuun tiukentamisella on ollut hyvä tarkoitus, mutta hoitotakuun merkittävä kiristys osuu aikaan, jolloin terveydenhuollon työvoiman saatavuus on heikentynyt entisestään ja korkeakouluopiskelijoiden terveydenhuollon palvelut tuottavan YTHS:n taloudelliset reunaehdot ovat merkittävästi tiukentuneet. 

Opiskelijoiden kokonaisvaltaisen terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen vaatii näkemyksemme mukaan panostuksia panostuksia hoitojakson ensimmäisen käynnin sijaan vahvemmin ennaltaehkäisyyn, koko perustason palvelun vahvistamiseen ja hoidon jatkuvuuden varmistamiseen.

SYL suhtautui täten myönteisesti esitykseen 7 vuorokauden enimmäisajasta luopumiseksi perusterveydenhuollon avosairaanhoidon hoitotakuussa. Perusteluiksi näkemykselleen SYL esitti muun muassa vallitsevan pitkä-aikaisen sosiaali- ja terveysalan osaajapulan sekä jo nyt vaillinaiset YTHS:n resurssit. 

Seitsemän vuorokauden hoitotakuussa olisi näkemyksemme mukaan huomioitava, että tiukentuvien enimmäisaikojen vuoksi panostetaan yksinomaan ensimmäisen hoitokäynnin toteutumiseen, jolloin hoidon jatkuvuus kärsisi ja hoitojonot jatkohoitoon voisivat pidentyä. 

SYL esitti lisäksi tarvittavan painokkaita toimia henkilöstön saatavuuden ja alan houkuttelevuuden parantamiseksi, vaikka hoitotakuuta ei entisestään kiristettäisikään. Lainsäädännöllä ei myöskään tulisi asettaa YTHS:ä kohtuuttomaan tilanteeseen, jossa esimerkiksi työvoimaa vuokraavat yritykset voivat hyödyntää vallitsevaa tilannetta epäeettisellä tavalla.

SYL ilmaisi myös huolensa siitä, että 1.9.2023 voimaan astunutta hoitotakuutakaan ei ole yhdessä kustannusten huomattavan nousun kanssa huomioitu riittävästi YTHS:n toimintaan kohdistetussa perusrahoituksessa. YTHS on nostanut esille tänä syksynä kiristyneen hoitotakuun aiheuttaneen välittömästi esimerkiksi 4-5 uuden terveydenhoitajan tarpeen jo pelkästään hoidontarpeen arviointiin liittyvänä lisäresursointina. 

YTHS on panostanut vahvasti uudistuksiin, jotka parantavat säätiön tuottamien palveluiden tuottavuutta ja tehokkuutta. Hoitotakuu ja sen kiristyminen ovat tuoneet jo nyt palveluihin kuitenkin erityisiä haasteita, jotka SYL edellytti huomioitavan YTHS:n toimintaedellytysten varmistamiseksi.

SYL toivoi lausunnossaan, että sosiaali- ja terveysvaliokunta esittäisi julkilausuman nykyisen hoitotakuun edellyttämän lisäresursoinnin varmistamiseksi niille sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottajille, joiden palveluiden järjestämis- tai tuottamisvastuuseen hoitotakuun jo tänä syksynä voimaan tulleet kiristykset vaikuttavat.

Lisätietoja

Henri Kontkin
Sosiaalipolitiikan asiantuntija
Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry
henri.kontkin@syl.fi
040 413 4411

Uusimmat julkaisut

Katso lisää
Syl contact us SYL LOGO
Kysymyksiä? Ota yhteyttä!
Olemme opiskelijaelämän asiantuntijat palveluksessasi. Vastaamme mielellämme kaikkiin opiskelijoihin ja korkeakoulutukseen liittyviin ajankohtaisiin kysymyksiin.