SYL lausui korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon maksuista vuodelle 2024

Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL jätti torstaina 9.11.2023 sosiaali- ja terveysministeriölle lausunnon valtioneuvoston asetuksesta korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon maksuiksi vuonna 2024.

SYL esitti lausunnossaan yhdessä Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS:n sekä Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOKin kanssa säätiön perusrahoituksen vahvistamista, jotta YTHS kykenisi vastaamaan yleisesti kohonneisiin toimintakustannuksiin, henkilöstön saatavuushaasteisiin. Korotuksella kyettäisiin myös varmistamaan laadukkaiden terveyspalveluiden saatavuutta korkeakouluopiskelijoille.

Korkeakouluopiskelijoiden terveydenhoitomaksusta

Sosiaali- ja terveysministeriö esitti asetusluonnoksessa korkeakouluopiskelijoiden terveydenhoitomaksun tasoksi samaa kuin tänä vuonna. Maksu olisi täten ensikin vuonna 73,60 euroa, eli 36,80 euroa lukukaudelta.

SYL ei lausunnossaan puoltanut STM:n esitystä, sillä esitimme yhteisenä näkemyksenä YTHS:n ja SAMOKin kanssa opiskeluterveydenhuollon perusrahoitukseen merkittävää tasokorotusta, joka vaikuttaisi osaltaan myös terveydenhoitomaksun suuruuteen. 

Katsoimme korkeakouluopiskelijoiden tarvitsemien terveydenhoitopalveluiden edellyttävän säätiön resursoimista palveluntarpeen kasvuun paremmin vastaavaksi, vaikka SYL ei muuten yleisesti kannatakaan terveydenhoitomaksun nostamista opiskelijan heikkoon toimeentuloon liittyvien syiden takia. 

YTHS:n vaillinaisten resurssien ja kasvaneen palveluntarpeen seurauksena SYL kuitenkin esitti laadukkaiden ja saavutettavien korkeakouluopiskelijoiden terveydenhoitopalveluiden rahoituksen olevan paremmin toteutettavissa valtion YTHS:lle maksettavalla noin 76 miljoonan euron määrärahalla aiemmin esitetyn hieman alle 69 miljoonan euron sijaan. YTHS on esittänyt kyseistä korkeampaa summaa myös aiemmin Kelalle lähettämässään tarkennetussa vuoden 2024 talousarvioesityksessä.

Esityksessä korkeakouluopiskelijoiden terveydenhoitomaksu olisi tällöin 81,42 euroa per lukuvuosi.

SYL esitti lisäksi huolensa YTHS:n rahoitusmalliin erillisessä lain päivitysprosessissa kaavailtujen muutosten vaikutuksista säätiön perusrahoituksen tasoon. Valtion talousarvioesityksessä esitetyn opiskelijakohtaisen korvauksen laskeminen (tämän vuoden 320,16 eurosta ensi vuodeksi 319,90 euroon) ei ole täten SYLin tai YTHS:n näkemysten mukaan perusteltua. 

Viivästymismaksusta

Sosiaali- ja terveysministeriö esitti, että terveydenhoitomaksun viivästymismaksuun ei tehtäisi 0,50 euron korotusta vaan viivästymismaksu olisi 5,00 euroa myös ensi vuonna. 

SYL katsoi lausunnossaan esityksen olevan perusteltu. Maksun pitämisellä ennallaan pitäydytään samalla kuluttajasaatavien perinnässä yleisesti käytetyssä 5 euron maksumuistutuskulussa.

Käyttämättä jääneistä ajoista perittävästä maksusta

Sosiaali- ja terveysministeriö esitti käyttämättä jääneistä ajoista perittävien maksujen korottamista 56,70 euroon, samalle tasolle muun perusterveydenhuollon kanssa.

SYL vastusti tätä esitettyä korotusta pitäen sitä opiskelijoiden kannalta kohtuuttomana. SYL totesi, ettei pidä kohtuullisena 16,70 euroon (+42 % nykytasoon verrattuna) kohoavaa korotusta ottaen huomioon opiskelijan jo entuudestaan heikon toimeentulon ja opiskelijoille kohdistuvien toimeentuloleikkausten aiheuttamat lisäheikennykset.

SYL peräänkuulutti esitetyn korotuksen vaikutusarvioinnin tärkeyttä: korotus saattaa aiheuttaa opiskelijaterveydenhuollolle tilanteita, joissa esimerkiksi mielenterveytensä kanssa kamppaileva opiskelija ei kykene maksamaan korotettua maksua, ja maksu saattaa siten edetä perintään saakka. Tämä heikentäisi opiskelijan senhetkisen tilanteen lisäksi mahdollisesti myös tulevaa toimeentuloa.

Esitimmekin, ettei käyttämättä jääneiden aikojen maksua korotettaisi ensi vuodelle. SYL perusteli näkemystään opiskelijan toimeentuloon kohdistettavilla merkittävillä heikennyksillä (mm. asumistuen leikkaukset, opintotuen sekä asumistuen indeksijäädytykset) sekä suhteellisesti kohtuuttomana pitämillään korotusesityksen vaikutuksilla haavoittuvassa asemassa olevien, terveydentilaltaan heikentyneiden, korkeakouluopiskelijoiden maksukykyyn. 

 

Lisätietoja

Henri Kontkin
Sosiaalipolitiikan asiantuntija
Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry
henri.kontkin@syl.fi
040 413 4411

Uusimmat julkaisut

Katso lisää
Syl contact us SYL LOGO
Kysymyksiä? Ota yhteyttä!
Olemme opiskelijaelämän asiantuntijat palveluksessasi. Vastaamme mielellämme kaikkiin opiskelijoihin ja korkeakoulutukseen liittyviin ajankohtaisiin kysymyksiin.