SYL:n lausunto opintotuen tulorajojen nostosta

Marinin hallitus päätti budjettiriihessä viime syyskuussa korottaa opintotuen tulorajoja vuodeksi 2022 25 prosenttia. Lakiesitys annettiin eduskunnalle viime torstaina 11.11.2021.

SYL antoi lakiesityksestä myönteisen lausunnon, mutta totesi korotuksen kahdella tavalla riittämättömäksi. Korotus on liian matala ja määräaikaisuus ei ole perusteltua. Lausunto kuului kokonaisuudessaan alla olevan mukaisesti.

————————————————————————————————————-

Lausunnon pääkohdat:

  • SYL kannattaa opintotuen tulorajojen korottamista, mutta katsoo, että tulorajojen korottamisen tarve olisi 25 prosentin sijaan 50 prosenttia.
  • Korotus tulisi säätää pysyväksi. Määräaikaisuudelle ei ole perusteita.
  • Korotus tulisi tehdä vuoden 2022 indeksikorotettuun tasoon, jotta saadaan aikaan aiottu 25 prosentin korotus.

Tulorajojen korottaminen

SYL kannattaa opintotuen tulorajojen korottamista. Yhdymme lakiluonnoksessa esitettyihin arvioihin siitä, että tulorajat ovat vuosien saatossa jääneet huomattavasti jälkeen yleisestä ansiotason kehityksestä, mikä on rajoittanut voimakkaasti opiskelijoiden työntekoa ja toimeentulon järjestämisen mahdollisuuksia. SYL:n näkemyksen mukaan tulorajojen korotustarve olisi 50 prosenttia, jotta ne saataisiin nostettua pohjoismaiselle tasolle.

Korotuksen määräaikaisuus

Korotuksen vain vuoden 2022 kattava määräaikaisuus on lakiesityksen merkittävä ongelma. Tarve tulorajojen korotukselle olisi pysyvä.

Opiskelijalle määräaikainen korotus luo joissain tilanteissa hankalan kannustinkokonaisuuden, jossa kalenterivuosittain muuttuva tuloraja yhdistettynä lukuvuosittaiseen opintopistevalvontaan edellyttää tulojen, opintopisteiden sekä nostettujen tukikuukausien ajoittamista tarkoituksenmukaisesti eri lukukausille. Kun tulorajat jälleen laskevat vuodelle 2023, monet opiskelijat joutuvat vähentämään työntekoaan ja heidän taloudellinen tilanteensa heikkenee. SYL katsoo, että tämä ei ole tarkoituksenmukaista.

Lisäksi vuoden määräaikaisen korotuksen kuluessa sen vaikutuksia opintotuen käyttöön ja opiskelijoiden työntekoon ei ehditä arvioida ennen kuin korotus päättyy, joten kokeiluluonteisuudella määräaikaisuutta ei voida perustella.

Määräaikaisuudelle ei siis ole esitetty merkittäviä perusteita. Sen sijaan lakiesityksen laskelmien ja arvioiden mukaan korotus on hyödyllinen julkiselle taloudelle, työvoiman saatavuudelle ja opiskelijoiden toimeentulolle, joten argumentit pysyvän korotuksen puolesta ovat vahvat. Tästä syystä SYL esittää tulorajojen korotusten säätämistä pysyväksi.

Tulorajojen ylimääräisen korotuksen ja indeksikorotusten suhde

Lakiehdotuksen mukaan korotus tehtäisiin vuoden 2021 tulorajojen tasosta, johon ei ole tehty vuoden 2022 indeksikorotusta. Näin ollen päätös korottaa vuoden 2022 tulorajaa ei ole 25 prosenttia vaan 19,7 prosenttia, kun vertailu tehdään indeksikorotettuun vuoden 2022 tasoon. Esimerkiksi 9 kuukauden tuloraja olisi vuonna 2022 ilman lakimuutosta 13 047 euroa ja lakimuutoksen mukaisesti 15 623 euroa eli vain 19,7 % suurempi. SYL katsoo, että tulorajojen korotus tulisi tehdä opintotukilain mukaisen tavanomaisen indeksikorotuksen lisäksi, jotta lakimuutoksella saada tosiasiallisesti aikaan aiottu 25 % korotus.

Lakimuutosten vaikutusten arviointi

Tulorajojen korotuksen vaikutukset yksittäisten opiskelijoiden toimeentuloon ja opintoihin ovat tilannesidonnaisia. Opiskelijan mahdollisuus nostaa enemmän opintotukea tai työskennellä enemmän on riippuvainen siitä, onko hänellä riittävästi opintopisteitä tukikuukauden käyttämiseen tai onko tarjolla työtä, jonka suorittaminen olisi mahdollista opintojen ohella.

Kaiken kaikkiaan tulorajojen korotus vaikuttaa vain työskentelevien opiskelijoiden toimeentuloon, joten suurin osa etuuksiin toimeentulonsa perustavista opiskelijoista ei siitä hyödy. SYL toivoo, että erityisesti heikommassa asemassa olevien ja heikon toimeentulon kanssa kamppailevien opiskelijoiden tilannetta parannettaisiin opintotuen tasokorotuksella ja lisäämällä opintotukikuukausien määrää.

Lakiluonnoksessa arvioidut tulorajojen korotuksen vaikutukset opintojen etenemiseen vaikuttavat oikeansuuntaisilta. SYL arvioi, että tulorajojen korotus voi joissain tapauksissa hidastaa opintojen etenemistä, mutta keskimäärin koko opiskelijamassan tasolla vaikutus jää vähäiseksi. Joidenkin opiskelijoiden kohdalla tulorajojen korotus voi myös lisätä kannusteita opiskella ripeämmin, kun tulorajojen korotus mahdollistaa useamman tukikuukauden käytön ja näin heihin kohdistuu korkeampi opintopisteiden suoritusvaatimus.

Sakari Tuomisto
Sosiaalipolitiikan asiantuntija (toimeentulo, asuminen), vanhempainvapaalla

Uusimmat julkaisut

Katso lisää
Syl contact us SYL LOGO
Kysymyksiä? Ota yhteyttä!
Olemme opiskelijaelämän asiantuntijat palveluksessasi. Vastaamme mielellämme kaikkiin opiskelijoihin ja korkeakoulutukseen liittyviin ajankohtaisiin kysymyksiin.