Distansstudierna, ensamheten och det ekonomiska läget har försämrat välfärden för många högskolestuderande

Institutet för hälsa och välfärd (THL) genomförde i våras en undersökning om högskolestuderandes hälsa och välfärd (KOTT). Den senaste KOTT-enkätundersökningen före det är från 2016. KOTT producerar extremt behövlig aktuell information om välfärds- och hälsotillståndet för universitets- och yrkeshögskolestuderande i Finland. THL publicerade den 16 juni coronarelaterade resultat från undersökningen, medan resten av enkätresultaten och analyserna av dem offentliggörs senare.

Vad säger de så kallade ”coronaresultaten” som har sammanfattats av över 5 000 högskolestuderande?

Sammanlagt 70 procent av högskolestuderandena upplever att studierna har försvårats under coronasituationen. Samtidigt säger var femte som svarade på enkäten att studierna har förenklats något under de rådande omständigheterna och att fritiden har ökat. Över hälften av de svarande upplever att ensamheten har ökat. Den ökade ensamheten berör oftare ensamboende jämfört med dem som har familj. Cirka 40 procent av de studerande upplever att deras ekonomiska läge har försämrats åtminstone i någon mån under coronan. Bakgrunden till detta är åtminstone det försämrade sysselsättningsläget på grund av coronan, särskilt i fråga om arbete som utförs vid sidan av studierna och sommarjobb. Var tredje av dem som besvarade enkäten har minskat användningen av berusningsmedel under coronan.

I KOTT-resultaten 2016 fanns det indikationer på exakt samma frågor som systematiskt har försämrat högskolestuderandenas välfärd: dålig utkomst, brist på sociala relationer och utmaningar i fråga om studiernas framskridande har varit studerandenas bekymmer också för fem år sedan. Coronapandemin och -epidemin har framför allt understrukits här, och nu har också de preliminära resultaten av KOTT 2021 klargjort hur ojämlika de studerande i olika livssituationer är i förhållande till varandra.

Vad händer för närvarande och vad görs för att främja högskolestuderandenas hälsa och välfärd i det politiska beslutsfattandet, tjänsterna och högskolorna?

Studenternas hälsovårdsstiftelse (SHVS) har i april fått ett anslag på 5 miljoner euro som social- och hälsovårdsministeriet (SHM) beviljat och som i fjol riktades via regeringens tilläggsbudget för att etablera den så kallade depressionsskolverksamheten och öka chattjänsterna. Bland annat studentkårernas och högskolornas specialunderstödsprojekt fortsätter till ett belopp av minst 4 miljoner euro inom ramen för studerandehälsovården och handledningen. SHVS har nu i juni inlett ett projekt för främjande av de studerandes psykiska hälsa 2021–2025. Med projektet strävar man efter att stärka arbetet med att främja de studerandes psykiska välbefinnande i högskolornas vardag.

Under riksdagens senaste halvtidsöverläggningar blev det ingenting över åt högskolestuderandena. De fel som hänför sig till de studerandes försämrade välbefinnande som också coronan bidragit till kan inte korrigeras endast genom splittrade punktinsatser, utan det centrala är bl.a. att få de studerandes handlednings- och stödtjänster i ordning, till exempel genom att öka högskolornas basfinansiering. De nu publicerade första resultaten av KOTT 2021 stöder det arbete som studeranderörelsen har utfört t.ex. på basis av resultaten av KOTT 2016: man måste målmedvetet satsa på att lösa de utmaningar som hänför sig till de studerandes utkomst, sociala relationer och studiernas framskridande i det politiska beslutsfattandet, de studerandes tjänster och högskolornas vardag. Vid FSF väntar vi med intresse på att följande KOTT 2021-resultat offentliggörs.

 

Touko Niinimäki

Socialpolitisk sakkunnig

Touko Niinimäki
Socialpolitisk sakkunnig (hälsovård, välbefinnande, jämställdhet)

Nyaste publikationer

Se mer
SYL contact us SYL logo
Har du frågor? Kontakta oss!
Vi är experter på studentliv och står till din tjänst. Vi svarar gärna på alla aktuella frågor som gäller studerande och högre utbildning.