Finlands studentkårers förbunds (FSF) förbundsmöte 2017:  Högskolevisionen måste förverkligas på ett långsiktigt och uppmuntrande sätt

18.11.2017

Ställningstagande från förbundsmötet

FSF:s förbundsmöte anser att målen med högskolevisionen som undervisnings- och kulturministeriet presenterat i huvudsak är bra. Förbundsmötet kräver dock att målen i första hand eftersträvas genom uppmuntrande åtgärder och att man i fortsättningen är redo att satsa på utbildningen också finansiellt.

”I beredningen av vägkartan som utarbetas för förverkligandet av visionen bör man samarbeta för att
utveckla hållbara medel tillsammans med hela högskolefältet. En noggrann bedömning av effekterna och en förankring av samfunden till förändringarna är absoluta förutsättningar för att visionen ska kunna förverkligas”, påminner förbundets nuvarande ordförande Riina Lumme.

Förbundsmötet efterlyser arbetsro för universitetssamfunden för att slutföra de pågående reformerna. Det bör ges tillräckligt med tid för de avtalade åtgärderna och förändringarna, och de bör kunna mätas pålitigt, så att högskolefältet hinner anpassa sig till dem. Tidiga nedskärningar och förhastade beredningar går inte längre.

Undervisnings- och kulturministeriet har tillsatt en parlamentarisk uppföljningsgrupp att övervaka visionsarbetet. Uppföljningsgruppen ska höras i beredningen och får inte kringgås i visionens fortsättningsarbete, då vi skapar en gemensam vision för högskoleutbildningens riktning i Finland. För en hållbar och framåtblickande högskolepolitiks skull är det viktigt att uppföljningsgruppen tas seriöst och hålls uppdaterad så att visionsarbetet binder alla riksdagspartier. Ministeriet måste förstå att med brådskande beredning får man inget hållbart till stånd.

Att fokusera på studerande är en viktig del av visionen. Om vi vill ha ny kompetens i Finland, måste vi ge studerandena möjlighet att lägga ihop olika studiekurser i sin examen på ett flexibelt sätt. FSF föreslår som ett första steg i att öka flexibiliteten en nationell modell där studerande i de deltagande högskolorna fritt får välja kurser från andra högskolor. På lång sikt bör det vara möjligt att även använda den öppna modellen för påbyggnadsstudier och högskoleförsök.

En högklassig och flexibel utbildning räcker ändå inte om de utexaminerade är färdigt utbrända och överbelastade. Om vi vill att framtidens åldersklasser är ännu högre utbildade, måste vi också satsa resurser på att utveckla utbildningen, pedagogiken och stödtjänster för studerande. En god studieförmåga garanterar även arbetsförmåga och en produktiv arbetskraft.

En målsättning för högskolevisionen är att minska antalet högskolor och att resurserna ska vara effektiva. Diskussionen om strukturen bör dock basera sig på kompetensbehov i arbetslivet i stället för antalet högskolor samt beakta tillgänglighet. FSF:s förbundsmöte anser inte heller att fusioner som förenar universiteten och yrkeshögskolorna till en juridisk person är rätt metod.

”Vi bör hålla fast vid universitetens och yrkeshögskolornas skilda profiler och uppgifter. Högskoleutbildningen bör vara avgiftsfri och tillgänglig för alla, så att vi kan utnyttja hela den unga generationens potential”, anser den nya ordföranden för år 2018 Miika Tiainen.

Nyaste publikationer

Se mer
SYL contact us SYL logo
Har du frågor? Kontakta oss!
Vi är experter på studentliv och står till din tjänst. Vi svarar gärna på alla aktuella frågor som gäller studerande och högre utbildning.