FSF gav ett utlåtande till kulturutskottet och finansutskottets kultur- och vetenskapsdelegation

Förra veckan gav FSF ett utlåtande till riksdagens kulturutskott om regeringens proposition om den s.k. lagstiftningen om undervisningssamarbete och grundandet av Tammerfors3-universitetet, samt till finansutskottets kultur- och vetenskapsdelegation om regeringens proposition till statsbudgeten, i synnerhet för högskole- och vetenskapspolitikens del.

Beträffande grundandet av Tammerfors3-universitetet talade FSF om universitetsgemenskapens rätt att bli hörd då stiftelsen grundas och dess styrelse väljs. Den nuvarande modellen som särskilt lämnar studerandena utanför beslutsfattandet bör inte användas då högskolorna slås samman.

Om lagen om undervisningssamarbete sade FSF att förbundet understöder en tre års övergångstid i samband med upphävande eller överföring av utbildningsansvar. Detta skapar klarhet i det oklara nuläget och förbättrar studerandenas rättsskydd. I och med lagen åläggs högskolorna att sköta undervisningen, styrningen och förvaltningen i minst tre år efter att utbildningsansvaret har upphävts. Detta skulle också garantera att universiteten inte fattar ogenomtänkta beslut, utan att all strukturell utveckling görs med fokus på långsiktiga strategiska mål.

FSF förhåller sig med aktsamhet gentemot undervisningssamarbete. Vi oroar oss för att högskolorna ska skriva om sina kompetensmål så att de blir enhetliga, och då producerar olika sektorer inte längre olika slags kompetens. Reformen får inte leda till en situation där universiteten strävar efter att lägga ut stora delar av sin undervisning till yrkeshögskolorna.

FSF anser att studerande ska vara medvetna om examens och undervisningens innehåll samt var och på vilket språk studierna ordnas redan i ansökningsskedet. I enlighet med god förvaltningspraxis ska högskolorna utarbeta sina regler, sina undervisningsplaner och materialet som används i rekryteringen av studerande så att de som ansöker har en verklig möjlighet att få en klar och tillräcklig bild av sin kommande examens innehåll och de främsta sätten på vilka undervisningen genomförs. Beträffande lika behandling av studerande ska högskolorna som skaffar och erbjuder undervisning tillsammans ansvara för att undervisning som ordnas vid en annan högskola inte försvagar studerandens ställning vad gäller tjänsterna som högskolorna erbjuder sina studerande. FSF anser att ministeriet bör följa upp undervisningssamarbetets inverkan, och i synnerhet hur samarbetet påverkar studerandens ställning.

I sitt budgetutlåtande understödde FSF de måttfulla satsningar som gjorts på forskning genom Flaggskeppsprogrammet, men ser fortfarande regeringens stora riktlinjer som faktorer som skadar Finlands tillväxt och konkurrenskraft: inverkan som nedskärningarna i utbildningen har kan inte omintetgöras genom öronmärkta projekt, utan genom verkliga satsningar på utbildning och forskning. I sitt utlåtande frågar FSF om det inte vore dags att återinföra universitetsindexet nu när den ekonomiska situationen är bättre.

Nyaste publikationer

Se mer
SYL contact us SYL logo
Har du frågor? Kontakta oss!
Vi är experter på studentliv och står till din tjänst. Vi svarar gärna på alla aktuella frågor som gäller studerande och högre utbildning.