FSF utredde hur de exceptionella arrangemangen under coronapandemin påverkade lärandet: färdigheterna att arbeta i grupp lärdes inte ut, välbefinnandet och studieförmågan försvagades

Under våren 2022 genomförde Forskningsstiftelsen för studier och utbildning Otus på uppdrag av Finlands studentkårers förbund (FSF) undersökningen ”I spåren av distansstudierna” för att utifrån universitetsstuderandes erfarenheter kartlägga inlärnings- och kompetensklyftor till följd av de exceptionella arrangemangen som följde på coronapandemin, samt effekterna av de exceptionella förhållandena på studieförmåga, välbefinnande och övergången till arbetslivet. Totalt 667 universitetsstuderande svarade på enkäten.

I resultaten framhävdes hur utmattande de exceptionella arrangemangen varit och hur färdigheterna att fungera i samhället förblivit bristfälliga. Studerandegemenskapens mångsidighet syns också tydligt i resultaten: erfarenheterna av distansstudierna varierar. En del har upplevt att de dragit nytta av distansstudiernas smidighet. Majoriteten av de studerande säger dock att deras studieförmåga försvagats och att det egna lärandet blivit lidande under de exceptionella arrangemangen.

71 % av respondenterna upplever att de exceptionella arrangemangen försvagat deras välbefinnande betydligt eller i någon grad och 61 % av respondenterna upplever att deras studieförmåga försvagats i motsvarande grad. En kompetensklyfta har uppstått särskilt i fråga om färdigheter som lärs ut i grupp: exempelvis upplever de studerande att deras argumentations-, presentations- och interaktionsförmåga har förblivit svagare än förväntat. Studiegemenskapen sågs också som en viktig upprätthållare av studieförmågan.

Dessutom återspeglas den utmattning och osäkerhet som eleverna upplevt i deras erfarenheter av framtidens arbetsliv. 65 % av respondenterna bekymrar sig för de egna resursernas tillräcklighet i arbetslivet efter examen. Därtill är 37 % av respondenterna osäkra på om deras examen motsvarar arbetslivets behov.

– Nu är det mycket viktigt att universitet och beslutsfattare engagerar sig i att rätta till de kompetensklyftor som har uppstått och att starkare stödja de studerandes gemenskapskänsla och välbefinnande, sammanfattar Konstantin Kouzmitchev, ordförande för FSF.

Undersökningens resultat publiceras i sin helhet i början av hösten 2022 på adressen syl.fi.

Mer information:

Konstantin Kouzmitchev
Ordförande, Finlands studentkårers förbund
044 906 5007
konstantin.kouzmitchev@syl.fi

Heidi Rättyä
Utbildningspolitisk sakkunnig, Finlands studentkårers förbund
041 515 2231
heidi.rattya@syl.fi

Nyaste publikationer

Se mer
SYL contact us SYL logo
Har du frågor? Kontakta oss!
Vi är experter på studentliv och står till din tjänst. Vi svarar gärna på alla aktuella frågor som gäller studerande och högre utbildning.