Har den långvariga recessionen försämrat den yngre generationens yrkesställning?

Att komma ut i arbetslivet är en kritisk period i en människas karriär och det har ofta långtgående konsekvenser. 1990-talets depression i Finland påverkade karriären för dåtidens befolkning i arbetsför ålder ännu åratal efteråt. Det finns en risk att finanskrisen år 2008 får liknande konsekvenser för karriärutveckling för de personer som kommit ut i arbetslivet under de senaste åren.

Till skillnad från det som ofta påstås, har antalet korttidsanställningar inte ökat markant. I stället har det skett en förändring i vilken yrkesställning unga vuxna kan uppnå.

Av Statistikcentralens sysselsättningsstatistik framgår intressanta, men alarmerande uppgifter. Sannolikheten för 25–34-åriga unga vuxna att få arbete som högre tjänstemän har minskat mellan åren 2008 och 2016, fast andelen högre tjänstemän av alla sysselsatta samtidigt ökat tydligt. Före år 2008 var andelen högre tjänstemän bland unga vuxna två procentenheter högre än bland sysselsatta i genomsnitt, men nu är det tvärtom.

Var har unga hittat arbete då? När vi jämför år 2006 med år 2016, har andelen arbetstagare av alla sysselsatta sjunkit med 3,9 procentenheter. Andelen unga vuxna arbetstagare har egentligen förblivit densamma. Dagens unga vuxna är arbetstagare oftare än medelålders personer.

Det ser alltså ut som om den genomsnittliga unga vuxnas yrkesställning inte längre är lika bra som den var före finanskrisen. Ungas karriärutveckling verkar ha stagnerat. Unga vuxna har blivit efter tidigare generationer.

Utöver finanskrisen finns det ändå en annan faktor som kan förklara varför unga vuxnas yrkesställning försämrat jämfört med tidigare generationer. Ungas utbildningsnivå stiger nämligen inte på samma sätt som den gjorde tidigare (Befolkningens utbildningsstruktur, Statistikcentralen). I själva verket har andelen 25–34-åriga högskoleutbildade sjunkit under de senaste tio åren, fast ännu fler personer i arbetsför ålder är högutbildade. Av den anledningen har unga inte längre densamma komparativa fördelen jämfört med äldre generationer som de hade i början av 2000-talet. Då var unga vuxna högre utbildade än medelålders personer.

Förändringarna i unga vuxnas yrkesställning är intressanta såväl ur generationsperspektivet som ur könsperspektivet. Av alla unga vuxna arbetstagare har kvinnor redan länge arbetat som högre tjänstemän oftare än män. År 2016 var kvinnliga högre tjänstemän i majoritet också bland alla sysselsatta.

På yrkesgruppernas nivå är könsskillnaderna dock stora – även bland unga. Av alla högre tjänstemän arbetar unga kvinnor oftast inom utbildning, medan unga män är sysselsatta inom planering eller forskning. Det finns fortfarande tre gånger så många unga män än kvinnor som arbetar som högre tjänstemän i ledarställning.

Det är ett oroande fenomen att unga vuxnas karriärutveckling stagnerar och fenomenet ska undersökas närmare. En analys publicerad av Finlands Bank (Kinnunen & Mäki-Fränti 2016) fäster uppmärksamhet vid det faktum att inkomstutvecklingen för de yngre generationerna har stagnerat. Det här kombinerat med förändringarna i yrkesställningen och utbildningsnivån ger mycket alarmerande signaler med tanke på både unga och hela samhället.

 

Erno Mähönen

 

[1] Mellan åren 2009 och 2010 har andelen högre tjänstemän av alla unga sysselsatta förändrat bara med 0,1 procentenheter jämfört med alla sysselsatta.

 

Nyaste publikationer

Se mer
SYL contact us SYL logo
Har du frågor? Kontakta oss!
Vi är experter på studentliv och står till din tjänst. Vi svarar gärna på alla aktuella frågor som gäller studerande och högre utbildning.