Koulutuslupaus – Ge ett utbildningslöfte!

Koulutuslupaus var en nationell kampanj inför riksdagsvalet 2015. Arrangörer av kampanjen var Finlands studentkårers förbund FSF och Finlands studerandekårers förbund – SAMOK tillsammans med studentkårer över hela Finland.

Valteman

Utbildning lägger kursen för Finlands framtid.

Den höga utbildningsnivån och vårt internationellt erkända skolsystem är hörnstenar i det finska samhället. Genom att satsa på utbildning investerar vi i Finlands framtid. Korrigera Finlands kurs, ge ett utbildningslöfte.

Garantera den finländska framgångssagan – gör inga fler nedskärningar i utblidningen

Under den gångna regeringsperioden har finansieringen för högskoleutbildningen skurits ner med hundratals miljoner euro. Högskolorna och studerandena har tvingats leva med konstanta sparåtgärder och osäkerhet. Nedskärningarnas tid är förbi. Bryt inte benen på Finlands framtid genom att göra nedskärningar i utbildningen.

Forskning har visat att utbildning är den enskilda faktor som skapar mest välfärd och ekonomisk tillväxt. Endast en högskoleutbildning av hög kvalitet med tillräckliga resurser kan producera sådan kompetens som behövs för att skapa innovationer och möta framtidens behov. Innovationer skapar ekonomisk tillväxt, välfärd och arbetsplatser. På det här viset värnar vi om vår internationella konkurrenskraft och lyfter vi Finland på fötter från det träsk vi gått ner i.

Vi ska ge studerandena möjligheten att koncentrera sig på sina studier istället för att försvaga studiestödet

Vi har nått slutet av vägen med åtstramningar av studiestödet. Nu är det dags att rikta blicken mot högskolorna och de system som stöder studerandena i att slutföra sina studier: flexibla studiemetoder, möjligheten att studera året om och god studiehandledning. Nu är det dags att inte längre försvaga studerandenas utkomst, utan istället ge studerandena möjligheten att göra sitt jobb, alltså studera och bli färdiga.

Finland är det enda nordiska land där kostnader som orsakas av tillökning i familjen inte beaktas i studiestödet.
60 % av studerande med barn lever under den relativa fattigdomsgränsen. Finland måste börja förbättra ställningen för studerande med barn genom att återinföra studiestödets försörjartillägg.

Utvidningen av SHVS så att den omfattar alla högskolestuderande är en garanti för morgondagens friska arbetstagare

God studieförmåga främjar inlärningen och studiernas fortskridande samt skapar en grund för den framtida arbetsförmågan. En studerande med god studieförmåga är morgondagens arbetstagare med god hälsa och arbetsförmåga. Välmående studerande är ett löfte om långa arbetskarriärer.

Över hälften av studerandena har hälsoproblem som påverkar studiernas fortskridande. Därför måste man satsa på studerandenas hälsovård. Studerandenas hälsovårdsstiftelse (SHVS) känner bäst till studerandenas hälsa och erbjuder studerandehälsovård av hög kvalitet på lagstadgad nivå som studerandena är nöjda med.

SHVS verksamhetsförutsättningar bör tryggas i samband med reformer av hälsovårdens struktur och finansiering. Dessutom bör SHVS utvidgas till att omfatta yrkeshögskolestuderande, eftersom deras nuvarande hälsovårdstjänster är mycket bristfälliga. På det här sättet ges studerandena en jämlik ställning där de alla omfattas av god hälsovård.

Avgiftsfri utbildning för alla tryggar jämställdhet och en blomstrande ekonomi

Den högklassiga, avgiftsfria utbildningen skapar grunden för Finlands ekonomiska tillväxt och jämlika samhälle. Den avgiftsfria utbildningen gör det möjligt att utveckla studerandenas kompetens och bildning oberoende av nationalitet eller bakgrund. Detta garanterar att vårt lilla land kan utnyttja den tillgängliga kunskapspotentialen fullt ut. Detta är nödvändigt för att styrka den internationella konkurrenskraften, eftersom en hög utbildningsnivå är en central faktor som förklarar skillnaden i den ekonomiska tillväxten mellan de utvecklade OECD-länderna.

I ett jämlikt Finland är utbildning en rättighet, inte ett privilegium. Den avgiftsfria utbildningen är det bästa sättet att trygga jämlika utbildningsmöjligheter för alla. Utbildningens tillgänglighet får inte vara fast i individens bakgrund eller förmögenhet. Den avgiftsfria utbildningen är den bästa möjliga investeringen ur både ekonomins och jämställdhetens synvinkel.

 

Utbildningslöftena

Som en del av kampanjen bad SYL och SAMOK parterna att svara med ja eller nej på sju frågor om studieliv, högskolefinansiering, studiestöd och sjukvård. Alla parter svarade på frågorna. Se svar här: (på finska) Koulutuslupaus / puolueiden lupaukset.

Löften ställdes även från valkandidater runt om i Finland.