Nästan 4 500 studerande besvarade enkäten om SHVS verksamhet – de studerande önskade en bättre tillgång till hälsovårdstjänster och snabbare chatt-tidsbokning

Finlands studentkårers förbund (FSF) och Finlands studerandekårers förbund – SAMOK genomförde en enkät bland högskolestuderande om Studenternas hälsovårdsstiftelses (SHVS) verksamhet och högskolestuderandes hälsovårdsavgift. Enkätsvar samlades in under tiden 3–22.5.2023 och 4 462 studerande från olika universitet och yrkeshögskolor besvarade enkäten. Enkäten kunde besvaras på finska, svenska och engelska. 92 procent av enkätsvaren gavs på finska.

Hälften av dem som svarade upplevde inte att de fick valuta för hälsovårdsavgiften. Samtidigt ansåg nästan 65 procent av dem som gav sin åsikt att de skulle vara beredda att betala mera om det fanns snabbare tillgång till SHVS:s tjänster. Genom de hälsovårdsavgifter som studerande betalar täcks årligen 23 procent av SHVS:s ekonomi. Resten täcks av statens budget. Hälsovårdsavgiften är årligen 70–80 euro per studerande.

I sina redogörelser om tidsbokningsupplevelserna lyfte de studerande särskilt fram rusningen i chatt-tidsbokningen. “Chatten är mycket belastande med avseende på personalresurserna i jämförelse med telefonsamtal, och därför är detta ett knepigt problem. Lyckligtvis har SHVS numera bra blanketter i stor utsträckning, om ett telefonsamtal inte känns lämpligt. Studerande som befolkningsgrupp tycker om chatten, varför deras önskemål bör beaktas”, kommenterar Sonja Naalisvaara, styrelseledamot i FSF.

Nästan 50 procent av de studerande som besvarade frågan ansåg att väntan i olika skeden av vårdkedjan påverkade deras hälsotillstånd negativt. På den öppna frågan om smidigheten i vården, kötider och vårdstigar svarade 2280 studerande.

“Förebyggande av de allvarligaste hälsoproblemen förutsätter att hjälp fås enkelt och i tillräckligt god tid. I de öppna frågorna i enkäten framhävs de studerandes frustration med de utdragna vårdköerna. Genom att öka basfinansieringen skulle man kunna förbättra tillgången på tjänster och således förebygga att problemen förvärras”, tillägger Halla Kokkonen från SAMOK:s styrelse.

SHVS:s finansiering motsvarar inte de studerandes servicebehov. Finansieringen baserar sig på den nivå av efterfrågan på tjänster som rådde 2019, trots att efterfrågan fortfarande var cirka 30 procent större på våren 2023. De studerande får tillgång till vård inom den tid som vårdgarantin förutsätter, men resursbristen förlänger de interna vårdköerna där studerande måste vänta.

Munhälsovårdstjänsterna ingår i SHVS:s serviceutbud, och för studerande som befolkningsgrupp är exempelvis symtom som gäller visdomständer eller tandgnissling vanliga besvär inom munhälsan. Av de studerande som besvarade enkäten och hade använt SHVS:s tjänster hade tre av fyra använt munhälsovårdstjänsterna. Av de studerande som inte alls hade använt SHVS:s tjänster (12,6 %) angav en tredjedel att orsaken var att de inte hade trott att de får någon service.

“De studerande berömde SHVS:s vårdpersonal och deras kompetens i många olika delar av enkäten. I de öppna svaren framhävs dock även de studerandes frustration med de interna vårdköerna som har belastat SHVS ända sedan coronapandemin”, avslutar Naalisvaara.

Genom en tillräcklig basfinansiering skulle tillgången på SHVS:s tjänster kunna förbättras i enlighet med de studerandes önskemål. Under riksdagsvalet stödde alla riksdagspartier i högskolestuderandenas partienkät en ökning av SHVS:s finansiering under nästa regeringsperiod till att motsvara det ökade behovet av mentalhälsovårdstjänster. FSF och SAMOK fortsätter sin påverkan för att få tillräckliga resurser åt SHVS.

Mer information:

Sonja Naalisvaara, styrelseledamot (kontakter angående enkätinnehållet i första hand)
Finlands studentkårers förbund
sonja.naalisvaara@syl.fi
044 906 5003

Halla Kokkonen, styrelseledamot
Finlands studerandekårers förbund
halla.kokkonen@samok.fi
050 389 1002

I samband med enkäten genomfördes en utlottning bland dem som besvarat enkäten, där priset var två Lidl-presentkort på 20 euro. Presentkorten utlottades 25.5 och priserna har överlämnats till vinnarna.

Finlands studentkårers förbund rf (FSF) som företräder 14 medlemsorganisationer och 140 000 universitetsstuderande är landets största intressebevakningsorganisation för universitetsstuderande. Finlands studerandekårers förbund – SAMOK är en studerandeorganisation som verkar nationellt och som företräder alla yrkeshögskolestuderande och övervakar deras intressen.

Nyaste publikationer

Se mer
SYL contact us SYL logo
Har du frågor? Kontakta oss!
Vi är experter på studentliv och står till din tjänst. Vi svarar gärna på alla aktuella frågor som gäller studerande och högre utbildning.