Studentrörelsen och utvecklingssamarbete hör ihop

Många har hört om hur världen är förenad, men inte redo. Ansvaret för att bygga en bättre framtid är gemensamt och alla har en del av det. Studentrörelsen har historiskt sett en stark koppling till utvecklingssamarbete, och det är bra – studerande lär sig om hur de kan göra världen bättre samtidigt som världen i själva verket förändras i rätt riktning, ett steg i taget. Studentrörelsen gör Finland till ett speciellt land ur ett globalt perspektiv, eftersom ett demokratiskt system för studerande att påverka inte är någon självklarhet.

Studieåren är en lämplig tid att lära sig om global fostran. Det här framkommer även av universitetslagen som säger att syftet med en studentkår är att stöda universitet i dess fostrande uppgift genom att hjälpa de studerande att växa och bli aktiva, medvetna och kritiska medborgare. Utvecklingssamarbete är ett tema vars grunder alla borde känna till. Jag tror att det vore en fördel för mänskligheten om de personer som i framtiden kommer att fatta beslut och inneha maktpositioner skulle tillägna sig uppfattningen om världen som jämlik och gemensam redan under studieåren.

FSF:s utvecklingssamarbete inleddes år 1950 och har ända sedan början fokuserat på förbundets kärnkompetensområden, det vill säga (högskole)utbildning, att stärka demokrati och deltagande bland studerande, att stöda studerande samt att öka medvetenhet om inhemskt utvecklingssamarbete. Den första kontakten med utvecklingssamarbete uppstod redan efter krigen. Studentrörelsens världsbild öppnade sig i samband med att kunskapen om kriser i världen nådde Finland, och det bland studerande uppstod en vilja att hjälpa. Den här viljan fokuserades till en början främst på globala, akuta nödsituationer i form av humanitär hjälp.

På 1970-talet blev studentrörelsens roll i utvecklingssamarbetet i Finland mer aktiv och började samtidigt även separeras från den statliga politiken. Samtidigt försökte man också väcka medvetenheten hos studerande i landet, det vill säga precis som idag. Det är viktigt att väcka folks medvetenhet om utvecklingssamarbete även utanför de grupper som är aktiva inom studentorganisationer, eftersom det behövs folk för att förändra världen. Det lönar sig för alla att åtminstone känna till de möjligheter som studentkårer och FSF erbjuder om ni vill vara med och skapa en förändring.

Vi måste arbeta på en global nivå för en mera rättvis värld. Utvecklingssamarbete är ett sätt att hjälpa eftersom det erbjuder olika sätt att påverka så att de som bor i utvecklingsländer får lika goda möjligheter till en hållbar och god framtid som de västerländska länderna fått njuta av redan länge. Studentrörelsen å sin sida erbjuder studerande en potentiell miljö för att främja en bättre gemensam framtid. Studentrörelsens historia som en global förespråkare för en mera rättvis värld fortsätter.

Tua Videman, Kenkku

 

I texten har jag använt Johanna Järveläs pro gradu-avhandling Etujoukoista valtavirtaan (2008), https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/18255/etujouko.pdf;sequence=2, läst 11.3.2018.

Nyaste publikationer

Se mer
SYL contact us SYL logo
Har du frågor? Kontakta oss!
Vi är experter på studentliv och står till din tjänst. Vi svarar gärna på alla aktuella frågor som gäller studerande och högre utbildning.