Studerandes boende och önskemål är en väldigt aktuell fråga i kommunalvalet

Vad handlar studerandes boende riktigt om, och vilken betydelse har boendet i deras vardag? Vilka beslut om studerandenas boende borde städerna fatta? Funderar du på de här frågorna? Då har du kommit till rätt ställe!

Studerande har annorlunda bostadsbehov än den övriga befolkningen

Vi som studerar är en särskild kundgrupp på bostadsmarknaden. Vi behöver förmånliga bostäder och flyttar ofta, och därför söker vi ofta bostäder för korta tider i sänder. Oftast behöver vi små bostäder, vanligen en- eller tvårummare.

Vi spanar helst efter lägenheter som ligger nära högskolornas campusområden och har bra trafikförbindelser. Orsaken är att vi rör oss och använder tjänster främst på campusområdena. Vi åker ofta kollektivt, cyklar eller går. Det är viktigt för studerande att få bo nära sin gemenskap!

Studerande skapar efterfrågan på bostäder, men också den här efterfrågan har särdrag: den är säsongsbetonad. När nya studerande kommer till studieorten på hösten, är efterfrågan stor. Under sommarmånaderna är den mindre.

Bostadsbehoven hos dem som studerar skiljer sig mycket från behoven hos andra befolkningsgrupper. Därför är det väldigt viktigt att studiestäderna bedriver en bra och hållbar stadspolitik i fråga om studerandenas boende.

Bostadspolitiken är en del av stadspolitiken

Studerandenas boende är en starkt bostadspolitisk fråga som beslutsfattarna har stora möjligheter att påverka. Genom planläggning bestämmer staden var studerandebostäder byggs, hurdana bostäderna blir och hur många bostäder som behövs. Staden kan i sina beslut också tänka på planeringen av kollektivtrafiken, placeringen av olika tjänster, förebyggandet av polarisering och tvärsektoriella hållbarhetsaspekter. Det betyder att det inte är fråga om några enkla beslut.

Besluten kräver sammanpassning och samordning av synpunkter och motiveringar av många olika slag.

Ibland kan de politiska åsikterna om bostadspolitiken gå starkt isär. Beslutsfattare kan ha olika uppfattningar om den privata och den allmännyttiga bostadsproduktionen, och då kan det hända att deras beslut gynnar den ena sektorn på den andras bekostnad. En betonar en stadsbild som bygger på bilism medan en annan förespråkar cykling. Olika fullmäktigegrupper kan ha olika attityder till förslag om ekonomiskt stöd till bostadsproduktion eller förebyggande av polarisering. Detsamma gäller uppfattningarna om hållbarhetsaspekter inom boendet eller bostadsproduktionen. Skillnaderna i åsikterna kan vara stora och betydande.

Bostadspolitiken är således en viktig del av kommunalpolitiken, och den aktualiserar många frågor som beslutsfattarna ska ta ställning till. Kommunalvalet har senarelagts till sommaren, men den kommer snart, trots allt. Under tiden uppdaterar beslutsfattarna sina uppfattningar åter en gång.

Studerande har viktiga önskemål gällande sitt boende

Studerandenas boende är en viktig fråga i stadens beslutsfattande. Alla studerande känner det konkret varje dag, i sina plånböcker, när de reser till studieplatserna, när de vistas i sina bostäder, och på många andra sätt. Boendet påverkar allt i den studerandes vardag.

Därför är det naturligt att studerande har många förväntningar och önskemål som gäller deras boende, när sommarens kommunalval kommer närmare. Nedan räknar vi upp några av de viktigaste önskemålen – beslutsfattare och kandidater, gör anteckningar!

 

  • Kommunerna ska skriftligen slå fast årliga mål för produktionen av bostäder för studerande.

Behovet av bostäder för studerande är lokalt och kan variera i kvalitet och kvantitet genom åren. Gamla lägenheter kan tas ur bruk. Studerandenas behov kan förändras och antalet studerande variera. Därför bör bostäder för studerande tas upp som en separat punkt i kommunens bostadsprogram, och varje stad ska bestämma ett mål för sin produktion av bostäder för studerande. I en del stora städer finns det studerandebostäder endast för en liten del av alla studerande. Därför är det ytterst viktigt att fler studerandebostäder byggs kontinuerligt efter det faktiska behovet.

  • Planläggningsbestämmelserna för bostäder för studerande ska förbli enkla.

Bostäder för studerande produceras nästan utan undantag enligt självkostnadsprincipen. Det betyder att hyrorna för bostäderna endast är så höga att de räcker till för att betala kostnaderna. Därför ska kostnaderna för byggandet av bostäder för studerande inte höjas i onödan med alltför detaljerade eller krävande planläggningsbestämmelser.

  • Bostäder för studerande ska placeras så att de ligger nära campusområdena och har goda trafikförbindelser.

Studerande rör sig och använder tjänster på ett annat sätt och på andra håll än andra befolkningsgrupper. Få studerande har bil. Därför är det viktigt att försöka placera studerandebostäder på platser där det är möjligt att ordna studerandenas vardag och rörlighet på ett fungerande sätt.

  • Bilplatser ska inte krävas då bostäder byggs för studerande.

Eftersom studerandeboendena fungerar enligt självkostnadsprincipen överförs kostnaderna för bilplatser direkt till hyrorna oberoende av om de faktiskt behövs eller inte. Behovet av bilplatser ska övervägas separat för varje byggnadsprojekt, och bilplatser ska under inga omständigheter krävas med planläggningsbestämmelser.

  • Fastighetsskatten för allmännyttiga bostäder ska hållas låg.

Bostäder för studerande är allmännyttiga fastigheter. Därför bör de ha en lägre fastighetsskattesats. Fastighetsskatten för studerandebostäder överförs nämligen direkt till hyrorna, vilket pressar studerandenas ekonomi som är ansträngd sedan förut – studerande har ju väldigt små inkomster.

  • Annat som är viktigt för studerande

När bostäder byggs för studerande är det viktigt att tänka på kvalitet, tillgänglighet, miljövänlighet, trivsel. Det gäller också att stödja gemenskapen och det sociala umgänget. Vid bygget och underhållet av bostäder gäller det särskilt att säkra att bostäderna är sunda, till exempel att de har god kvalitet på inomhusluften.

 

Det här är ett litet informationspaket om vad studerandenas boende betyder i praktiken och vilka önskemål studerande har på sitt boende. Boendet är en väldigt central del av alla människors liv. Studerande är en befolkningsgrupp som har särskilda behov som det gäller att tillgodose. Boendet är faktiskt den faktor som påverkar deras vardag allra mest. Vi hoppas att du som är beslutsfattare i kommunen eller ställer upp som kandidat i kommunalvalet vill ta en ordentlig funderare på studerandenas önskemål, och att du vill arbeta för dem i dina beslut eller i din valkampanj.

Tillsammans kan vi bygga bättre, hållbarare och livskraftigare studiestäder!

 

Akseli Rouvari
Styrelsemedlem

Nyaste publikationer

Se mer
SYL contact us SYL logo
Har du frågor? Kontakta oss!
Vi är experter på studentliv och står till din tjänst. Vi svarar gärna på alla aktuella frågor som gäller studerande och högre utbildning.