Tampere3: Fokusera på gemenskapen

FSF har under våren bekymrat följt hur Tampere3-processen framskridit. Särskilt den här våren har krumelurerna i uppbyggandet av det nya universitetet förståeligt nog gjort många förvirrade och väckt oro. FSF anser att processen hotar studerandenas och personalens välbefinnande och därigenom även kvaliteten på utbildningen och forskningen. Processen är av nationell betydelse eftersom den kommer att utgöra ett prejudikat för eventuella framtida fusioner.

Grundlagsutskottet förutsatte i samband med lagen om ikraftträdande för Tammerfors nya universitet att de åtgärder som interimsstyrelsen för det nya universitetet vidtog skulle begränsas endast till de mest nödvändiga. Interimsstyrelsen har trots det utnämnt en extern person till ordförande för det nya universitetets högsta beslutsfattande organ, konsistoriet. Det här har en del av universitetsgemenskapen, delvis med stöd i expertutlåtanden, sett som lagvidrigt. Klagomål om interimsstyrelsens beslut har lämnats till riksdagens justitieombudsman. I klagomålet ombeds ombudsmannen utreda lagenligheten i interimsstyrelsens förfarande och huruvida universitetets instruktion är lagenlig. Interimsstyrelsen har sedan dess även ingripit i valet av styrelsen för det nya universitetet på ett sätt som kan anses strida mot universitetens autonomi, som definieras i grundlagen. Vi på FSF vill invänta justitieombudsmannens svar på klagomålet, eftersom det torde klargöra läget och det fortsatta arbetet.

Den färskaste konflikten är kopplad till huruvida personerna som valts till styrelsen för det nya universitetet är oberoende, något som interimsstyrelsen och vissa av grundarna har en annan tolkning av än exempelvis Undervisnings- och kulturministeriet och experter på stiftelselagstiftning. Två skriftliga spörsmål har lämnats in om de här åtgärderna till undervisningsministern. Fredagen den 15 juni diskuterade konsistoriet det nya universitetets styrelse och huruvida personalen kan ha någon representant i styrelsen.

Universitetens autonomi skyddas av grundlagen och det är mycket allvarligt att autonomin äventyrats i Tammerfors. Att universitetsgemenskapen genuint kan delta är nödvändigt för en lyckad fusion och för att den nya gemenskapen ska fungera smidigt. Universitet som lytt under stiftelse- respektive offentligrättslig lagstiftning har vant sig vid både skild lagstiftning och förfaranden, men det som nu sker i Tammerfors kan inte skyllas endast på olika verksamhetskulturer. Det nya universitetet ska inleda sin verksamhet i början av år 2019, men hurdan kommer stämningen att vara om åsikterna inom gemenskapen går så vitt i sär? FSF hoppas att interimsstyrelsen prioriterar sin gemenskaps välbefinnande och kritiskt utvärderar sin verksamhet ur det här perspektivet. Utöver det anser FSF att det är viktigt att hela universitetsgemenskapen har möjlighet att vara representerade på alla nivåer av det nya universitetets förvaltning.

 

Miika Tiainen

SYL Ordförande

Nyaste publikationer

Se mer
SYL contact us SYL logo
Har du frågor? Kontakta oss!
Vi är experter på studentliv och står till din tjänst. Vi svarar gärna på alla aktuella frågor som gäller studerande och högre utbildning.