SFP går tillsammans framåt i valet, men är de studerande med på resan?

Före riksdagsvalet skriver Finlands studentkårers förbund (FSF) bloggar om partiernas valprogram och ger programmen ris och ros ur studerandenas perspektiv. Nu står SFP i tur.

Målen i SFP:s valprogram medför förbättringar för de studerandes utkomst, om de förverkligas. Målen och metoderna som gäller höjning av utbildningsnivån lämnar dock en del övrigt att önska i valprogrammet.

Vikten av att förstärka de studerandes utkomst har identifierats, men SFP kommer inte undan ris

SFP har förtjänat en hel rosbukett med anledning av målen som gäller förbättring av de studerandes utkomst. Partiet vill både höja studiepenningen och öka antalet stödmånader, strålande! En nivåhöjning av studiepenningen och ett tillräckligt antal stödmånader höjer de studerandes psykiska hälsa och förbättrar studieframgången. SFP stöder även slopandet av indelningen av studiestödet i kandidat- och magisterperioder. Detta är ett mycket förnuftigt mål för partiet, eftersom ett studiestöd i två steg inte enligt undersökningar gör att studerande snabbare blir färdiga, utan i stället kan utgöra en flaskhals för studieframgången för många studerande. SFP förtjänar också ros för avgiftsfri psykoterapeututbildning, som skulle ge en lösning på terapeutbristen.

Alla mål angående utkomsten som partiet har är dock inte förnuftiga, och därför måste vi ge SFP ris för höjning av inkomstgränserna. Inkomstgränserna är redan nu tillräckligt höga, på en nordisk nivå, och en höjning av dem skulle bli dyr för statens ekonomi. En höjning av inkomstgränserna är inte en önskad lösning ur de studerandes synvinkel, eftersom studerande redan nu måste arbeta vid sidan om studierna för att trygga sin utkomst, vilket i sin tur bromsar upp höjningen av utbildningsnivån och ökar utmaningarna som rör den psykiska hälsan.

SFP understöder avgiftsfri utbildning, men fler nya studieplatser lovar partiet inte

Vi ger SFP rosor för att partiet försvarar avgiftsfri universitetsutbildning och förutsägbar basfinansiering. Då debatten om avgiftsbelagd högskoleutbildning intensifieras är det viktigt att partiet i sitt valprogram tar ställning i klara ordalag för att universitetsutbildning ska hållas avgiftsfri. Med avseende på de studerandes välbefinnande är det viktigt att finansieringen förblir förutsägbar, så att till exempel högklassiga och tillgängliga handlednings- och stödtjänster kan garanteras för alla.

Ett risknippe måste vi däremot ge för att metoder för att höja utbildningsnivån, såsom en utökning av nya studieplatser och höjning av basfinansieringen till en nivå som motsvarar antalet studerande, lyser med sin frånvaro. I offentligheten har partiet uttryckt oro över en nedgång av utbildningsnivån, men valprogrammet lämnar övrigt att önska beträffande egentliga metoder för höjning av utbildningsnivån. Det är viktigt att höja utbildningsnivån för att vi ska kunna garantera en studieplats för fler sökanden än tidigare och tillgodose arbetsmarknadens brist på experter.

Ett mer internationellt Finland och ökat studerandeutbyte är goda mål

SFP vill öka studerandeutbytet mellan de nordiska länderna, bra! Vi anser att det inte lönar sig att enbart nöja sig med en ökning av studerandeutbytet mellan de nordiska länderna. Mer omfattande strukturella åtgärder behövs för att antalet studerandeutbyten ska kunna ökas.

Vi anser att förslaget om ömsesidigt erkännande av högskoleexamina mellan de nordiska länderna är bra, men vi anser att det finns skäl att främja detta inom ramen för hela EU:s eller Europas högskoleområde. Varför nöja sig med Norden om frågan direkt kan främjas inom hela unionen?

Vi välkomnar även en aktiv roll inom Europeiska unionen. Finland måste aktivt vara med och främja sina egna ståndpunkter inom unionens ställningstagande. I Finland måste vi vara vakna vad gäller att EU allt mer deltar i utbildningspolitiska teman via det europeiska högskoleområdet och de europeiska högskolenätverken.

Skrivningarna om utvecklingssamarbetet och hållbar utveckling är i många avseenden berömliga

SFP har förbundit sig till kolneutralitet senast 2035 och har gjort en tydlig skrivning om en målnivå på 0,7 procent av BNP för utvecklingsfinansieringen, bra! Beröm får även det att utvecklingspolitiken baseras på de mänskliga rättigheterna och att demokratin förstärks. SFP:s valprogram innehåller allmänt sett flera skrivningar som främjar en hållbar utveckling, både ur synvinkeln ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Vi ser dock ett behov av tydligare skrivningar för att stoppa förlusten av biologisk mångfald och generellt tidsfrister för målen, såsom för kolneutraliteten.

Ris:

  • En höjning av inkomstgränserna ges som svar på utmaningarna som gäller de studerandes utkomst
  • Målen för en höjning av utbildningsnivån lyser med sin frånvaro
  • Tilläggsfinansiering för utbildning eller avgiftsfrihet för hela högskolesektorn nämns inte

Ros:

  • Vilja att förstärka de studerandes utkomst
  • Avgiftsfri universitetsutbildning även i fortsättningen
  • Främjande av de studerandes internationella rörlighet

Mer information:

Lotta Leinonen
Ordförande
044 906 5004
lotta.leinonen@syl.fi

Nyaste publikationer

Se mer
SYL contact us SYL logo
Har du frågor? Kontakta oss!
Vi är experter på studentliv och står till din tjänst. Vi svarar gärna på alla aktuella frågor som gäller studerande och högre utbildning.