SYL lausui korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuoltoa ja YTHS:n toimintaa koskevasta laista ja sen muutoksista

SYL jätti torstaina 19.10.2023 eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle lausunnon Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) koskevaa lainsäädäntöä ja sen muuttamista koskien (HE 59/2023). SYL oli myös sosiaali- ja terveysvaliokunnan kuultavana aiheesta keskiviikkona 25.10.2023.

SYL korosti lausunnossaan, että YTHS:n tarvitsema rahoituksen tulisi olla oikea-aikaisesti käytettävissä opiskelijoiden terveyden edistämiseen ja terveydenhoitoon. SYL näki myös hyvänä, että hallituksen esitys selkeyttää ja yhdenmukaistaa esimerkiksi laissa käytettyjä rahoituksen termejä.

SYL vaati myös täsmentämään rahoitusta koskevia pykäliä ja säädöskohtaisia perusteluita YTHS:n saaman lopullisen korvauksen osalta, sillä HE:n laskentamekanismissa ei huomioida tulkintamme mukaan toteutunutta opiskelijamäärää. 

SYL näki opiskelijamäärien huomioimisen puuttumisen hyvin ongelmallisena, sillä talousarvion opiskelijoiden määrää koskevan ennakkoarvion ja toteutuneen opiskelijamäärän välillä on ollut vuosittain suuria eroavaisuuksia. Arviota suuremmat opiskelijamäärät vaikuttaisivat siten jatkossa heikentävästi YTHS:n rahoituksen tasoon.

Ylioppilasliike ehdotti samalla mahdollisuutta sallia YTHS:lle perusrahoituksen osalta lahjoitusten vastaanottaminen ja hyödyntäminen osana korkeakouluopiskelijoiden terveyden edistämistyötä. Tällä hetkellä saadut lahjoitukset vähentävät täysimääräisesti säätiön rahoitusmallin mukaan tuloutuvaa perusrahoitusta. 

SYL näkee YTHS:n toimintaa määrittävässä lainsäädännössä tarvetta laajempaankin uudistamiseen, jotta opiskelijoiden terveyttä ja hyvinvointia olisi mahdollista edistää nykyistä paremmin. Esityksiämme seuraavalle lain päivityskierrokselle ovat muun muassa opiskelijoiden rahoitusosuuden kohtuullisena pitäminen perusrahoituksen määrää vaarantamatta, erikoislääkäripalveluiden kuten ihotautilääkärien palveluiden tarjoaminen YTHS:n kautta sekä vaihto-opiskelijoiden palauttaminen korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon piiriin. 

Esitimme lisäksi vahvan toiveemme sosiaali- ja terveysvaliokunnalle painavan julkilausuman laatimiseksi YTHS:n perusrahoituksen turvaamisen, lahjoitusten vastaanottamiseen liittyvän kannusteen luomisen sekä YTHS:n toimintaa koskevan lainsäädännön kokonaisvaltaisemman uudistamisen puolesta.

 

Lisätietoja

Henri Kontkin
Sosiaalipolitiikan asiantuntija
Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry
henri.kontkin@syl.fi
040 413 4411

Uusimmat julkaisut

Katso lisää
Syl contact us SYL LOGO
Kysymyksiä? Ota yhteyttä!
Olemme opiskelijaelämän asiantuntijat palveluksessasi. Vastaamme mielellämme kaikkiin opiskelijoihin ja korkeakoulutukseen liittyviin ajankohtaisiin kysymyksiin.