SYL lausui sote- ja maakuntauudistuksesta

SYL:n graafisia elementtejä kuvituskuvanaSYL lausui sosiaali- ja terveysministeriölle ja valtionvarainministeriölle sote- ja maakuntauudistusta koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta. SYL katsoo, että esitys voisi kaventaa väestön terveys- ja hyvinvointieroja sekä parantaa palvelujen yhdenvertaista saatavuutta myös korkeakouluopiskelijoiden välillä. SYL myös näkee, että sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusten kasvua hillitsevä tavoite saavutetaan todennäköisemmin, mikäli turvataan niiden toimijoiden lainsäädännölliset ja taloudelliset edellytykset, jotka ovat jo osoittaneet kykyä hillitä kustannusten kasvua.

Maakuntien järjestämisvastuulle kuuluisivat tulevaisuudessa opiskeluterveydenhuollon palvelut. SYL pitää olennaisena, että laissa todetaan myös opiskeluterveydenhuollon järjestämisestä. SYL on kuitenkin tyytyväinen siihen, että lakiesityksen perusteluissa todetaan seuraavaa: ”Opiskeluterveydenhuollon järjestämistä koskeviin säännöksiin ei tässä yhteydessä ehdoteta tehtäväksi muutoksia.” Tämä on tärkeä periaate. Hyvän käytännön jatkuminen YTHS:n osalta on olennaista turvata näin suurta uudistusta tehtäessä. YTHS:n toimintaedellytyksien turvaamiseksi yksinkertaisinta olisi, mikäli lakiin kirjataan pykälätasolle vastaava kirjaus kuin on nykyisessä terveydenhuoltolaissa:

“Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opiskelijoiden opiskeluterveydenhuolto voidaan maakunnan suostumuksella järjestää myös muulla Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston hyväksymällä tavalla.”

Lue lisää täältä: SYL:n lausunto sote- ja maakuntauudistusta koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta

Uusimmat julkaisut

Katso lisää
Syl contact us SYL LOGO
Kysymyksiä? Ota yhteyttä!
Olemme opiskelijaelämän asiantuntijat palveluksessasi. Vastaamme mielellämme kaikkiin opiskelijoihin ja korkeakoulutukseen liittyviin ajankohtaisiin kysymyksiin.